تبلیغات
حکمت - کلمات گوهربار پیامبر اکرم (ص)
 
حکمت
جهان سر بسر حکمت و عبرت است.
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : سجاد ذالی
نویسندگان
نظرسنجی
نظرتان راجع به وبلاگ چیست؟
کلمات حکمت آمیز پیامبر اکرم (ص)


1.هرکه سکوت کند نجات یابد.( در جایی که حرف زدن بی نتیجه باشد ).هرکه برای خدا تواضع کند خدا او را رفعت دهد و هرکه تکبر کند خدا او را خوار کند.هرکه از خطای دیگران بگذرد خدا از گناهش بگذرد.هرکه دیگران را ببخشد خدا او را عفو کند.

2.هرکه در مصیبت صبر کند خدا او را عوض دهد.هرکه خشم خود را فرو نشاند خدا او را اجر دهد.هرکس در معاش اندازه گیری کند خدا روزیش دهد و هرکس تبذیر کند خدا محرومش کند.هرکه به دربار سلاطین نزدیک شود به رنج افتد.هرکس در راه دفاع از مالش کشته شود شهید است ( در صورتی که خود را برای مال دنیا عمدا بکشتن ندهد. )

3.هرکس در راه دفاع از خانواده کشته شود شهید است.هرکس در راه دفاع از دین کشته شود شهید است.هرکه را خدا خواسته باشد خیر دهد دانش دینی به او عنایت فرماید.هرکه مشتاق بهشت باشد در کارهای خیر بشتابد.هرکه از آتش به ترسد از شهوات خودداری کند.

4.هرکه در انتظار مرگ باشد از لذتها چشم پوشد.هرکه به دنیا بی رغبت باشد مصیبتها بر او آسان گردد.هرکه به زور و سرنیزه ی غلامان خود عزت جوید خدایش ذلیل گرداند.هرکه با ما غش و تقلب کند از ما نیست.هرکه در امر دین ما بدعتی از خود بگذارد مردود است.

5.هرکه به آرامی کار کند به مقصود رسد یا اینکه نزدیک شود هرکه عجله کند خطا کند یا به خطا نزدیک شود.هرکس خیر بکارد رغبت و خوشی درو نماید و هرکس شر بکارد پشیمانی بدرود . هر که بداند خدا عوض میدهد سخاوتمندانه ببخشد.هرکه میخواهد از همه گرامی تر باشد از خدا بترسد.هرکه میخواهد از همه بی نیازتر باشد به آنچه در دست خداست مطمئن تر باشد تا آنچه در دست خود است.

6.هرکه به گناهی همت گمارد سپس صرف نظر کند حسنه ای برای او بنویسید.هرکه خدا خیری به او داده باید آثارش در او دیده شود.هرکه سخنش بسیار باشد لغزشش فراوان باشد هرکه لغزشش بسیار باشد گناهش زیاد شود و هرکه گناهش زیاد شود آتش برای او بهتر است.هرکه نعمتی یافت شکر گزارد.

7.هرکه برای کم شکر نکند برای زیاد هم شکر نمی کند هرکه به مصیبت زده ای تسلیت دهد همانند او اجر دارد.هرکه با امت من مدارا کند خدا با وی مدارا کند.هرکه عیادت مریضی کند در کار بهشتی است.هرکه با ستمگری راه رود مجرم است ( در صورتی که برای کمک کردن به ظلم او باشد یا از کارمندان او محسوب شود).

8.هرکه به جمعی شبیه شود از آنهاست ( یعنی کسی که در عقائد و کردار شبیه ملتی شود در کیفر و جزا نیز از آنها خواهد بود ). هرکه علم طلب کند خدا رزقش را کفالت کند.هرکه علمش به وی سود ندهد جهلش به او زیان رساند.هرکس را عمل عقب راند نسب جلو نبرد.هرکه قاضی شود بی کارد سرش بریده شده.

9.هرکه متاع خود حمل و نقل کند تکبر ندارد.هرکه شفاعت را تکذیب کند از آن بی نصیب است.هرکه از عمل نیک خرسند شود و از کار بد نگران مومن است.هرکه از خدا بترسد به (هنگام جوانی و نیرومندی) در طاعت بکوشد و هرکه کوشید به منزل برسد . هرکس کرامت ( وشرف ) آخرت خواهد زینت دنیا فرو نهد.

10.هرکه شب زیاد نماز بگذارد روز چهره ی نورانی دارد.هرکه دنیا را دوست دارد به آخرت زیان رساند و هرکه دل به آخرت بندد به دنیا ضرر زند.هرکه قدرت خدا را سبک شمارد خدا او را خوار کند و هرکه به قدرت خدا احترام کند خدا وی را گرامی دارد.هرکس کاری را دوست دارد خیر یا شر مثل کسی است که انجام داده.هرکه به نام خدا به شما پناهنده شد پناهش دهید و هرکه شما را به خدا قسم داد و چیزی خواست حاجتش را برآورید.

11.هرکه از شما دعوت کرد بپذیرد.هرکه احسانی به شما کرد تلافی کنید اگر نداشتید دعا کنید به قدری که بدانید جبران شده.هر یک از شما به سوی طمعی میرود آهسته رود.هرکه را خدا شصت سال عمر دهد عذری برای او نگذاشته _ از جهت عمر _ هرکه چون صبح کند و خیال ظلم به کسی نداشته باشد خداوند گناهانش را بیامرزد.

12.هرکه پرده حیا را بدرد غیبت ندارد.هرکه از کرده ی زشت خود بد دل باشد خدا او را بیامرزد هرچند استغفار نکند.هرکس دیدار خدا را دوست دارد خدا دیدار او را دوست دارد و هرکه لقای حق را خوش ندارد خدا هم ملاقات او را ناخوش دارد.عالمی که علمی از او سوال کنند و جواب ندهد دهانه ی آتشین بر دهنش زنند.هرکس در خیری به رویش گشوده شد غنیمت داند چه خبر ندارد کی بسته میشود.

13.هرکه بتواند خشم خود بکار بندد و ( برای خدا ) فرو نشاند خدا ( قلب ) او را از امن و ایمان پر کند.هرکه خواهد مزه ی ایمان را بچشد مردم ( صالح ) را صرفا برای خدا دوست بدارد.هرکه مالی از راه نامشروع به چنگ آورد در راههای باطل و حوادث سخت از دست بدهد.هرکه از رفق و مدارا سهم خود را برده باشد از خیر دنیا و آخرت سهم برده. هرکه محبت خدا را بر دوستی مردم ترجیح دهد خدا او را از شر مردم حفظ کند.

14.هرکه دوست دارد در وسط بهشت مسکن گزیند از اجتماع  ( یعنی از عقائد دینی و دستورات مذهبی مسلمین ) جدا نشود.هرکس بیعت پشیمانی را فسخ کند خدا روز قیامت از لغزشهای او بگذرد.هرکه میان مادر و فرزندی جدایی افکند خدا در قیامت بین او و دوستانش جدایی اندازد.هرکه دست تنگی را گشایش دهد خدا دنیا و آخرت کارش را آسان کند.هرکه بدهکار تهیدستی را مهلت دهد یا قسمتی از طلب را به او ببخشد خدا روزی که سایه ای جز سایه خدا نیست او را در سایه عرش جای دهد.

15.هرکه در دنیا دو زبان داشته باشد خدا دو زبان آتشین برای او قرار دهد.هرکه بدون اجازه در نوشته دیگری نگاه کند گویا در آتش نگریسته . هرکه امر به معروف کند بطور معروف ( خداپسند) امر کند.هرکه چهل روز خود را برای خدا خالص کند چشمه های حکمت از قلبش به زبانش جاری شود.هرکه به خدا و عالم دیگر ایمان دارد همسایه را گرامی دارد.

16.هرکه به خدا و روز جزا ایمان دارد سخن خیر گوید یا ساکت نشیند.هرکه کافری را مسلمان کند بهشت بر او واجب است.هرکه مسلمانی را در غیابش کمک کند خدا او را در دنیا و آخرت یاری کند.هرکه یک غصه ی دنیا از دل برادرش بردارد خدا یک غصه ی آخرت از دلش برگیرد.هرکه در پی حاجت برادرش باشد خدا در پی حاجت او باشد.

17.هرکه عیب برادرش را بپوشد خدا در دنیا و آخرت عیوبش را به پوشاند و مادامی که بنده ای در یاری برادرش باشد خدا یاور اوست.هرکس مسجدی بسازد ولو به قدر خوابگاه مرغ (قطا) خدا خانه ای در بهشت برای او بنا کند.هرکه در طلب علمی رود و بیابد دو سهم اجر دارد و هرکه برود و نیابد یک سهم . هرکه علم را وسیله شهرت قرار دهد و گوش مردم را از آوازه ی علم خود پر کند خدا در قیامت از فضیحت وی گوش مردم را پر کند و حقیر و بی مقدارش فرماید.هرکه عمل آخرت را وسیله تحصیل دنیا قرار دهد در آخرت بهره ای ندارد.

18.هرکه را احسانی کردند جبران نماید اگر بتواند بازگو کند که همین شکر احسان است.هرکه را احسانی کردند و جز ستایش تلافی دیگری نتوانست شکر گزاری کرده و اگر کتمان کرد ناسپاسی نموده.هرکه در دنیا به نسل عبدالمطلب نیکی کند و او نتواند جبران نماید من در قیامت جبرانش کنم.هرکه عورتی بیند و بپوشاند مثل کسی است که زنده به گوری را جان داده و از قبر در آورده.هرکه امید از غیر خدا برگیرد خدا تمام حوائج او ار کفایت کند و از راه بی گمان روزیش دهد و هرکس امید به دنیا بندد خدا کارش را به دنیا واگذارد.

19.هرکه به منظور ستایش مردم معصیت خدا کند همانها که چشم ستایش به آنها داشته نکوهشش کنند.هرکه برای رضای خدا کاری کرد که موجب خشم مردم است خدا از او راضی گردد و مردم را هم از وی خشنود گرداند و هرکس برای خشنودی مردم خلاف رضای خدا کند خدا بر او خشم گیرد و مردم را از او ناراضی کند.هرکه در دنیا کیفر گناه بیند ( در آخرت نبیند ) خدا عادل تر از آنست که بنده ای را دو بار کیفر دهد.هرکه در دنیا خدا گناهش را عفو کرد و وی را رسوا نکرد ( در آخرت هم مورد عفو است ) خدا کریم تر از آن است که از عفو خود بازگردد.هرکه تقوایی نداشته باشد که در خلوت او را از گناه منع کند ذره ای از علمش در راه عبادت به کار نرفته.

20.هرکه نماز را میان مردم نیکو گزارد و در خلوت بد به خدا اهانت کرده.هرکه نمازش از کارهای زشت و ناپسند جلوگیری نکند جز دوری است خدا نیفزوده.هرکه مقصدی را از طریق گناه تعقیب کند مطلوب را کمتر یابد و در مهالک بیشتر افتد.هرکس ضمیر صالحی داشته باشد خدا محبوبیتی از آن ضمیر بر چهره ی او نثار کند که معروف وی باشد.هرکه برای کاری سوگند خورد سپس کار بهتری پیش آمد کفاره دهد و کار بهتر را انجام دهد.

21.هرکه فرزند دختری یابد و به او احسان کند همان دختر سپر آتش وی شود.هرکه بدون دعوت بر سر سفره ای حاضر شود چنان است که به عنوان سرقت آمده و غارت برده.هرکه برادر مسلمانی را برای کار خیری یا رفع مشکلی به صاحب قدرتی برساند خدا روزی که قدمها می لغزد او را در عبور از صراط یاری کند.هرکه مهمان قومی شد بدون اجازه آنان روزه ی مستحب نگیرد.هرکه از بدعتگزاری جلوگیری کند خداوند قلبش را از امن و ایمان پر کند.

22.هرکس به بدعتگزاری اهانت کند خدا روز وحشت بزرگ او را ایمن دارد.هرکه سلامت بدن و امنیت خاطر و غذای یک روزش را داشته باشد گویا همه دنیا را دارد . هرکس زمام یکی از کارهای مسلمانان را بدست گیرد و خدا درباره او خیر خواهد معاون صالحی برای او بگمارد که اگر ( خدا را ) فراموش کرد تذکرش دهد و اگر متذکر بود کمکش کند.هرکس در معاشرت به مردم ستم نکرد و دروغ نگفت و خلف وعده ننمود از کسانی است که در جوانمردیش کامل و عدالتش ظاهر و برادری با او واجب و غیبتش حرام است.هرکس زبان و فرج خود را نگه دارد وارد بهشت شود.هرکس عمدا دروغی به من بندد جایش دوزخ است.
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
7cpovnu0353tpyojaidv.jpg