تبلیغات
حکمت - 116 حدیث از پیامبر اعظم (ص)
 
حکمت
جهان سر بسر حکمت و عبرت است.
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : سجاد ذالی
نویسندگان
نظرسنجی
نظرتان راجع به وبلاگ چیست؟احادیثی از پیامبر (ص)

1.پیامبر (ص) از خوردن در حال جنابت نهی فرمودو از مسواک کردن در حمام نهی فرمودند.و آب دهان یا بینی در مساجد افکندن را نهی فرمودند.و فرمود مساجد را راه عبور قرار ندهید و از آنها مگذرید تا دو رکعت نماز در آن بگزارید.

5.و از آنکه کسی زیر درخت میوه دار یا میان راه بول کند نهی فرموده.

6.و از آنکه انسان با دست چپ یا در حالی که تکیه داده غذا بخورد نهی فرمود.

7.و از گچکاری و سفید کردن مقبره ها و نماز خواندن در آنها نهی فرمود.

8.و فرمود وقتی یکی از شما (مسلمانان) در جای باز و بی حفاظی شستشو و غسل میکند مراقب باشد عورت خود را پوشیده دارد.

9.و از بول کردن در آب راکد نهی فرمود.

10.و فرمود وقتی به توالت می روید روبه قبله ننشینید.

11.و از مویه و زاری کردن در مصیبت نهی فرمود.

12.و از نوحه گری ( که زنان با ناله و زاری بر مردگان نوحه می خواندند ) و گوش کردن به آن نهی فرمود.

13.و از آنکه کسی عمدا در نقل خواب خود دروغ بگوید نهی کرد و فرمود روز قیامت خداوند به او فرمان میدهد که بر دانه جوی گره بزند و او نمیتواند آن را گره بزند.

14.و از کشیدن تصاویر نهی کرد و فرمود کسی که تصویری نقاشی کند روز قیامت خداوند به او تکلیف میفرماید که در آن تصویر روح بدمد و او نمیتواند روح بدمد.

15.و از آنکه حیوانی را به آتش بسوزانند نهی فرمود.

16.و از آنکه کسی در معامله و خرید و فروش برادر مسلمانش داخل شود و کالا را از دست او درآورد نهی فرمود.

17.و از پرگوئی به هنگام زناشویی و آمیزش نهی فرمود.

18.و فرمود زباله را شب در خانه نگه ندارید و همان روز بیرون ببرید که جایگاه شیطان است.

19.و فرمود کسی شب با دست آلوده به چربی و نشسته نخوابد و اگر چنین کرد و دستبرد و زحمتی از شیطان به او رسید جز خویشتن را سرزنش نکند.

20.و از آنکه زنی بدون اجازه شوهرش از خانه بیرون رود نهی فرمود و اگر بیرون رود هرفرشته ای که در آسمان است او را لعنت میکند.

21.و از آنکه زن برای غیر شوهرش آرایش کند نهی فرمود و اگر چنین کند بر خداست که او را به آتش دوزخ بسوزاند.

22.و از آنکه زن همبستر زن شود ( و یکجا و در یک لحاف بخوابند ) و میان آنان لباسی حائل نباشد نهی فرمود.

23.و از آنکه زنی از خلوت و همخوابگی خود و شوهرش با زنی دیگر سخن بگوید نهی فرمود.

24.و از آنکه مردی با زنش رو به قبله زناشوئی کند نهی فرمود.

25.و از مراجعه به کاهن و پیشگو و فالگیر نهی فرمود.

26.و از نرد و شطرنج و تار و تنبور نهی فرمود.

27.و از غیبت کردن و شنیدن آن نهی فرمود.

28.و از سخن چینی و گوش کردن آن نهی کرد و فرمود سخن چین به بهشت نمی رود.

29.و از پذیرفتن دعوت فاسقان به صرف غذا نهی فرمود.

30.و از قسم دروغ نهی کرد و فرمود قسم دروغ خانه ها را بی برکت و ویران میسازد و فرمود هرکس دروغی یاد کند تا مال مسلمانی را ببرد خدای عزیز و جلیل را در حالی که بر او خشمگین است ملاقات خواهد کرد مگر آنکه توبه کند و برگردد.

31.و از نشستن سر سفره ای که بر آن شراب می آشامند نهی فرمود.

32.و از گفتگوئی که به غیر راه خدا بکشاند نهی فرمود.

33.و از (( تصفیق وجه )) یعنی از آنکه بر صورت خود بزنند نهی فرمود ( یعنی برای اعلام مطلبی یا از روی تعجب یا به جهت مصیبت بر صورت خود نزنند و یا نهی از (( تصفیق وجه )) به معنای آن است که از بی حیائی و بی چشم و روئی نهی فرموده است ).

34.و از آشامیدن در ظرف طلا و نقره نهی فرمود.

35.و از پوشیدن لباس حریر و ابریشمین برای مردان نهی فرمود ولی برای زنان اشکالی ندارد.

36.و از فروختن میوه ها پیش از آنکه رنگ بگیرد یعنی زرد یا سرخ شود نهی فرمود.

37.و از (( محاقله )) یعنی خرید و فروش خرما به رطب و کشمش به انگور و نظایر اینها نهی فرمود.

38.و از خرید و فروش نرد نهی فرمود.

39.و از خرید شراب و ساقی شراب شدن نهی کرد و فرمود خدا شراب را و کسی که تاک آن را ( به نیت تهیه شراب ) بکارد و آنکه انگور آن را ( برای تهیه شراب ) بیفرشد و آشامنده آن و ساقی آن و فروشنده آن و خریدار آن و استفاده کننده از پول آن و حمل کننده آن و کسی را که برایش حمل میکنند و میبرند همه را لعنت کرده است.

40.و از رباخواری و شهادت دروغ و باطل و نوشتن ربا نهی کرد و فرمود خداوند رباخوار و کارگزار آن و نویسنده آن و گواهان و شهادت دهندگان به آن را لعنت کرده است.

41.و از بیع و سلف ( یعنی معامله ای منوط و مشروط به معامله سلف دیگر ) نهی فرمود.( مثل آنکه بگوید این لباس را به صد تومان به تو می فروشم به شرط آنکه در مورد کالای دیگری صد تومان پیش بها دهی و به سلف از من بخری یا بگوید به شرط آنکه صد تومان به من قرض دهی ).

42.و از دو خرید و فروش در یک معامله نهی فرمود (مثل آنکه بگوید این لباس را به بیست تومان به تو می فروشم به شرط آنکه تو لباست را به ده تومان به من بفروشی).

43.و از خرید و فروش چیزی که نزد تو نیست نهی فرمود ( مثل آنکه مالی را که در دست او نیست به کسی بفروشد سپس برود آن مال را بخرد و به این خریدار بدهد).

44.و از معامله چیزی که در قبضه تو نیست نهی فرمود (مثل صیدی که هنوز نگرفته ای).

45.و از دست دادن با کافر ذمی نهی فرمود.

46.و از زدن به صورت چهارپایان نهی فرمود.

47.و از آنکه کسی عمدا به عورت برادر دینی خود یا عورت غیر همسر خود نگاه کند نهی کرد و فرمود هرکس در عورت برادر مسلمان خود بنگرد هفتاد هزار فرشته او را لعنت میکنند و خداوند او را جزو منافقانی که از عورتهای مردم تجسس میکنند قرار میدهد و از دنیا نمی رود تا آنکه خدا او را مفتضح و رسوا سازد مگر آنکه توبه نماید.

48.و از آنکه زن به عورت زن نگاه کند نهی فرمود.

49.و از آنکه کسی در مقبره ها و راهها و آسیاها و دره و گودالها و در طویله و آغلهای شتران نماز بخواند نهی فرمود.

50.و از کشتن زنبور عسل نهی فرمود.

51.و از داغ زدن بر صورت چارپایان نهی فرمود.

52.و از آنکه انسان به غیر خدا قسم بخورد نهی فرمود.

53.و از آنکه انسان با جنابت در مسجد بنشیند نهی فرمود.

54.و از صحبت کردن روز جمعه در حالی که امام جمعه خطبه میخواند نهی فرمود.

55.و از انگشتر مسی یا آهنی به دست کردن نهی فرمود.

56.و از آنکه تصویر حیوانات را بر انگشتر نقش کنند نهی فرمود.

57.و از روزه شش روز نهی فرمود : عید فطر . یوم الشک (که معلوم نیست آخر شعبان است یا اول رمضان و نهی شده که به نیت رمضان روزه نگیرند) و عید قربان و ایام التشریق ( سه روز بعد از عید قربان برای کسی که در منی مناسک حج را انجام می دهد).

58.و از آنکه مثل چارپایان آب بیاشامند نهی کرد و فرمود با دستهایتان آب بیاشامید که بر ترین ظرفهای شماست.

59.و از آب دهان افکندن در چاهی که از آن آب می آشامند نهی فرمود.

60.و از بکار گماشتن هر مزد بگیری پیش از آنکه مزدش تعیین و به او گفته شود نهی فرمود.

61.و از قهر و دوری کردن نهی فرمود و اگر کسی ناچار قهر و دوری کند بیش از سه روز از برادر دینی خود قهر و دوری ننماید.

62.و از خرید و فروش طلا به طلای بیشتر نهی فرمود مگر آنکه هم وزن باشند.

63.و از مدح و ثناگویی نهی کرد و فرمود به روح مدح و ثناگویان خاک بپاشید.

64.و فرمود هرکس دعوا و مرافعه ستمگری را بعهده گیرد یا به مرافعه او کمک نماید وقتی فرشته مرگ بر او نازل شود به او خواهد گفت ترا به لعنت الهی و آتش دوزخ بشارت باد و بد سر منزلی است.

65.و فرمود هرکس به طمع صله و پاداش سلطان و حاکم ستمگری را مدح و ثنا گوید و در برابر او کوچکی و خاکساری نماید در آتش دوزخ همراه و همنشین او خواهد بود و فرمود خدای متعال میفرماید :(( و لا تر کنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار - به ستمگران روی نیاورید و تکیه نکنید که آتش شما را در می یابد)).

66.و فرمود هرکس بر ستمی پیروی و همراهی ستمگری نماید همنشین(هامان) در جهنم خواهد بود.

67.و فرمود هرکس ساختمانی را برای خودنمائی و فخر فروشی بر دیگران بنا کند روز قیامت باید آن را از طبقه هفتم زمین حمل کند در حالی که آن آتشی شعله ور است آنگاه آن ساختمان چون طوقی بر گردنش آویخته و در دوزخ سرنگون میگردد مگر آنکه توبه کند.

68.و فرمود هرکس قرآن بخواند سپس حرامی بیاشامد یا دنیا و زرق و برق آن را بر قرآن برگزیند خشم الهی بر او لازم میشود مگر آنکه توبه کند آگاه باشید که اگر او بدون توبه بمیرد قرآن روز قیامت با او گفتگو و مخاصمه میکند و تا محکومش نسازد رهایش نمی کند.

69.آگاه باشید هرکس با زنی مسلمان یا یهودی یا مسیحی یا زردشتی چه آزاد و چه کنیز زنا کند و توبه نکرده و با اصرار و مداومت بر این کار بمیرد خداوند برای او در گورش سیصد در می گشاید که از آنها مار و عقربها و اژدها بیرون می آید و او تا قیامت در آتش است و میسوزد.

70.آگاه باشید که خداوند حرام را حرام کرده و حدود ( کیفرها ) را معین فرموده م هیچکس از خدا غیورتر نیست و از غیرت اوست که فحشاء و کارهای زشت را حرام کرده و از اشراف و نگاه کردن انسان به خانه همسایه اش نهی فرموده است.

71.و کسی که به روزی و رزقی که خداوند برایش قرار داده راضی نباشد و شکایت کند و شکیبایی نورزد و جویای ثواب الهی نباشد حسنه ای برایش بالا نمی رود ( و پذیرفته نمیشود ) و خدای عزیز و جلیل را در حالی که بر او خشمگین است ملاقات خواهد کرد مگر آنکه توبه کند.

72.و از آنکه کسی با تکبر و تبختر راه برود نهی کرد و فرمود کسی که لباسی بپوشد و در آن تبختر و فخر فروشی کند خداوند او را در دوزخ فرو میبرد.

73.و هرکس در مورد مهریه زنی ستم ورزد ( و آن را نپردازد و یا قصدش نپرداختن آن باشد ) نزد خدا زناکار محسوب میشود و ( روز قیامت) از کارهای نیک او برداشته و به آن زن به اندازه حقش داده میشود و اگر کارهای نیکش کفاف آن را ندهد فرمان داده میشود که به جهت پیمان شکنی و عدم رعایت تعهدش به دوزخ افکنده شود همانا پیمان و تعهد مورد سوال و حسابرسی است.

74.و از پنهان داشتن گواهی و شهادت نهی فرمود خدای متعال میفرماید (( گواهی و شهادت را پنهان مدارید و کسی که آن را پنهان دارد دلش گناهکار است )) (سوره بقره آیه 283 )

75.هرکس همسایه اش را اذیت کند خداوند بوی بهشت را بر او حرام میفرماید و جایگاهش دوزخ است و بد سرمنزلی است.

76.و هرکس حق همسایه اش را ضایع و تباه سازد از ما نیست و جبرئیل آنقدر در مورد همسایه به من سفارش کرد که گمان کردم برای همسایه ارث قرار میدهد و آنقدر در مسواک کردن سفارش کرد که پنداشتم آن را واجب میسازد و آنقدر به عبادت در دل شبها و نماز شب سفارش کرد که گمان بردم که خوبان امت من هرگز (شب) نخواهند خفت.

77.آگاه باشید هرکس نسبت به فقیر مسلمانی تحقیر و اهانت کند در حق خداوند تحقیر و اهانت کرده است و خداوند روز قیامت او را تحقیر کرده و خوار میسازد مگر آنکه توبه نماید.

78.هرکس فقیر مسلمانی را احترام کند روز قیامت خداوند را در حالی که از او خشنود است ملاقات خواهد کرد.

79.و کسی که کار زشتی یا شهوت و هوسی برایش پیش آید و به جهت خوف الهی از آن اجتناب نماید خداوند آتش دوزخ را بر او حرام میفرماید.

80.آگاه باشید که هرکس مطلبی دنیوی و اخروی برایش پیش آید و او دنیا را بر آخرت برگزیند روز قیامت خداوند را ملاقات میکند در حالی که برایش کار نیکی وجود ندارد که با آن از آتش دوزخ نجات یابد و اگر آخرت را بر دنیا برگزیند و دنیا را وا گذارد خداوند از او راضی و خشنود میشود و کارهای بدش را می آمرزد.

81.هرکس چشم خود را از حرام پر سازد خداوند روز قیامت هر دو چشمش را از آتش پر میسازد مگر آنکه توبه کند و برگردد.

82.هرکس با زنی که بر او حرام است دست بدهد به خشمی از جانب خداوند دچار گردد.

83.و هرکس زنی را به حرام در آغوش گیرد همراه شیطانی در زنجیری از آتش بسته و هر دو در دوزخ افکنده میشوند.

84. و هرکس در خرید یا فروشی با مسلمانی تقلب و فریبکاری کند از ما نیست و با یهودی ها محشور میشود زیرا آنان از همه مردم نسبت به مسلمانان متقلب تر و فریبکارتند.

85. و از آنکه کسی وسائل خانه را از همسایه اش دریغ کند نهی کرد و فرمود کسی که وسائل خانه را از همسایه دریغ نماید خداوند روز قیامت خیر خود را از او باز میدارد.

86.و هر زنی که با شوهرش را بیازارد خداوند از او هیچ توبه و کفاره ای ( یا هیچ نافله و فریضه ای ) و هیچ کار نیکی را نمی پذیرد تا وقتی شوهر را راضی سازد و همینطور مرد اگر نسبت به زن ستمکار باشد.

87.آگاه باشید هرکس سیلی بر صورت مسلمانی بزند خداوند روز قیامت استخوانهایش را از هم جدا میکند و در غل و زنجیر حشر میشود تا آنگاه که به جهنم درافتد مگر آنکه توبه نماید.

88.هرکس شب به روز آورد و در دل قصد ناروایی نسبت به برادر مسلمانش داشته باشد شب را در خشم و نارضایتی الهی گذرانده و روزش نیز همینطور خواهد بود تا آنگاه که توبه نماید.

89.و از غیبت کردن نهی فرمود.

90.و فرمود هرکس خشمی را که میتواند ابراز و عملی نماید فرو برد و بردباری کند خداوند اجر شهیدی به او عطا میفرماید.

91.آگاه باشید که هرکس بر برادر دینی خود احسان کرده غیبتی که در مجلسی راجع به او میشوند رد نماید خداوند هزار گونه بدی را در دنیا و آخرت از او رد میفرماید و اگر او آن غیبت را در حالی که میتواند رد کند رد نکند بر او هفتاد برابر گناه غیبت کننده خواهد بود.

92.و از خیانت نهی کرد و فرمود کسی که در دنیا در امانتی خیانت کند و آن را به صاحبش برنگرداند سپس بمیرد بر غیر دین من مرده و خداوند را خشمگین بر خود ملاقات میکند.

93.و فرمود هرکس علیه فردی شهادت و گواهی دروغ و باطلی بدهد در قعر دوزخ همراه منافقان به زبانش آویخته میشود.

94.کسی که مالی را که از راه خیانت به دست آمده با وجودی که میداند بخرد مثل همان کسی است آن را با خیانت به دست آورده است.

95.و هرکس چیزی از حق برادر مسلمانش را نگهدارد و ندهد خداوند برکت رزق را بر او حرام میسازد مگر آنکه توبه کند.

96.آگاه باشید کسی که کار زشتی را بشنود و آن را فاش سازد مثل کسی است که آن کار زشت را مرتکب شده است.

97.و کسی که برادر مسلمانش نیازمند قرضی از او شود و او بتواند و ندهد خداوند بوی بهشت را بر او حرام میسازد.

98.آگاه باشید کسی که بر اخلاق زنی بد اخلاق به امید پاداش الهی شکیبائی ورزد خداوند به او ثواب شکرگزاران عطا میفرماید.s

99.آگاه باشید که هر زنی با شوهر خویش سازگاری نکند و چیزی نمی تواند بر او تحمیل نماید خداوند کار نیکی از او نمی پذیرد و خدا را در حالی که بر او خشمگین است ملاقات میکند.

100.آگاه باشید هرکس برادر مسلمانش را احترام کند خداوند را احترام کرده است.

101.و هرکس با تن خود و مال خویش نزد فردی از بستگان برود تا صله رحم نماید خداوند به هر گام چهل هزار حسنه به او عطا میفرماید.

102.هرکس نیازی از نیازمندیهای نابینائی را برطرف سازد خداوند به او امان از آتش دوزخ عطا میفرماید و هفتاد حاجت او را برآورده میسازد.

103.و هرکس یک روز بیماری کشد و نزد عیادت کنندگان از بیماری خویش شکوه ننماید خداوند او را همراه خلیل خود حضرت ابراهیم (ع) محشور میسازد تا آنگاه که از صراط همانند برق درخشان بگذرد.

104.و هرکس برای نیاز شخص بیماری کوشش کند چه موفق شود آن نیاز را بر آورده سازد و چه نشود از گناهان خویش مثل روزی که از مادر به دنیا آمده بیرون میرود.

105.آگاه باشید هرکس یک گرفتاری از گرفتاریهای دنیا را از مومنی برطرف سازد خداوند هفتاد و دو گرفتاری از گرفتاریهای دنیای او را برطرف میسازد که کمترین آن آمرزش گناهان اوست.

106.هرکس در پرداخت حق صاحب حقی با وجود توانائی تاخیر و وقت گذرانی کند هر روز برعهده او گناه کسی است که باج میگیرد.

107.آگاه باشید هرکس تازیانه ای نزد سلطان ستمگری بدست گیرد خداوند آن تازیانه را روز قیامت اژدهائی از آتش به درازای هفتاد ذرع میسازد و آن را در آتش دوزخ بر او مسلط میگرداند و بد سرمنزلی است.

108.و هرکس به برادر دینی اش احسانی کند سپس بر او منت گذارد خداوند عملش را باطل و گناهش را ثبت میکند و از کوشش او سپاسگذاری نمی نماید خداوند فرموده است بهشت بر هر منت گذار و بخیل و سخن چینی حرام است.

109.آگاه باشید هرکس صدقه ای بدهد برای او در برابر هر درهم آن همانند کوه احد از نعمتهای بهشتی خواهد بود.

110.و هرکس صدقه ای را به نیازمندی برساند اجری همانند صدقه دهنده دارد بدون آنکه از اجر صدقه دهنده چیزی کم شود.

111.هرکس بر مرده ای نماز گزارد هفتاد هزار فرشته بر او دعا و درود میفرستد و خداوند گناهان گذشته و آینده اش را می آمرزد و اگر بماند تا آن مرده دفن شود و بر او خاک بریزد به هر گام اجری همسنگ کوه احد دارد.

112.آگاه باشید هرکس چشمانش از خوف خداوند اشک بریزد در برابر هر قطره از اشکهایش که می چکد کاخی در بهشت دارد که به در و گوهر زینت شده و در آن نعمتهائی است که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ انسانی خطور نکرده است.

113.آگاه باشید هرکس برای نماز جماعت به سوی مسجدی رود در برابر هرگامی که بر میدارد هفتاد هزار حسنه خواهد داشت.

114.آگاه باشید هرکس برای رضای الهی و نیل به پاداش او اذان بگوید به شفاعت او چهل هزار گناهکار از امت من به بهشت میرود.

115.و هرکس بدون آنکه آزار و مزاحمتی برای مسلمانی تولید کند بر حضور در صف اول و درک تکبیره الاحرام اول نماز مواظبت نماید خداوند پاداشی همانند پاداش اذان گویان در دنیا و آخرت به او عطا می فرماید.

116.و فرمود هیچ کار بدی را کوچک مشمارید هر چند در نظر شما ناچیز باشد و هیچ کار خوبی را ( که انجام میدهید ) بزرگ مپندارید هر چند در نظر شما بزرگ آید زیرا هیچ گناه کبیره ای با استغفار کبیره نیست و هیچ گناه صغیره ای با تکرار و اصرار صغیره محسوب نمیشودصفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
7cpovnu0353tpyojaidv.jpg