تبلیغات
حکمت - آشنایی با حروف ابجد
جهان سر بسر حکمت و عبرت است.

آشنایی با حروف ابجد

حروف ابجد ترکیب و ترتیب الفبای عربی است. هر حرف برابر با یک عدد است هر کس میتواند نام خود را بر حسب حروف ابجد حساب کند به عنوان مثال علی(110) آرش(501) ندا(55).
نمونه زیبای آن عدل مظفر است که با حساب آن عدد 1324 به دست می اید و آن سال امضای مشروطیت به دست ظفرالدین شاه میباشد.
این حروف عبارتند از:( ابجد؛ هوز؛ حطی؛ کلمن؛ سعفض؛ قرشت؛ ثخذ؛ ضظغ)
الف ب ج د ه و ز ح ط ی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ک ل م ن س ع ف ص
20 30 40 50 60 70 80 90
ق ر ش ت ث خ ذ ض ظ غ
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
حال برای به دست آوردن عدد ابجد نام خود عدد هر حرف را به دست آورده با هم جمع کنید. مثلآ (501= 300+200+1 آرش) (106=1+60+5+40 مهسا)
(92=4+40+8+40 محمد) (55=1+4+50 ندا)"